Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Geoflex Hungary Kft. az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:                                  Geoflex Hungary Kft.

Székhely:                               2234 Maglód, Ady Endre utca 25.

Weblap:                                 www.geoflex.hu

Telefon:                                 06-29-327109, 06-70-5142698

E-mail:                                   info@geoflex.hu

Adatvédelmi kérelmek:          amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a Geoflex Hungary Kft. székhelyére küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás:                    adatfeldolgozó igénybevétele nem történik

Külföldi adattovábbítás:        nem történik külföldre továbbítás

 

1.Adakezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

  1. tevékenységének nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
  2. lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;

c)   munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;

d)   partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;

e)   ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;

f)   vagyonvédelem, személyi biztonság;

g)   belső adminisztráció megkönnyítés;

 

2.Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

 

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

a)a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b)kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

  1. munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
  2. szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
  1. Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

f)on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

  1. biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

 

3.Az adatkezelés időtartama

 

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 3 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

 

4.Érintetti jogok

 

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

a)hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b)amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c)törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d)az adat kezelésének korlátozása;

e)a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f)személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g)bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h)tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

5. Szerződéshez kapcsolódó adatkezelések

1. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

(1) A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, megrendelőként,  szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

(2) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is.

(3) Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.

 

2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

 

6. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján

A Geoflex Hungary Kft. honlapjának felkeresésekor a honlap látogató által használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP cím), domain névvel (URL) kapcsolatban megszerzett adatokat kizárólag a honlap fejlesztésével kapcsolatban és statisztikai információk gyűjtéséhez használjuk fel.

Társaságunk használ sütiket (cookie) a weboldalán.

A honlapon elérhető egyes funkciók eléréséhez (pl.: hírlevélre történő feliratkozás) szükséges a látogató meghatározott személyes adatainak megadása, melyek megadása csak egy lehetőség, azokkal a látogató szélesebb körű szolgáltatásokat tud elérni a honlapon, illetve a későbbi kapcsolattartásban.

A hírlevél küldés során kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: felhasználó visszavonásáig.

Az adatkezelés ezen célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig (vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig) történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A Geoflex Hungary Kft. megfelelő technikai színvonalú számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és az informatikai háttér biztosítására szerződött partnereknél találhatók meg.

A Geoflex Hungary Kft. az adatokat védi kiemelten a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés ellen.

A Geoflex Hungary Kft. hirdetési célokból direkt marketing útján tájékoztatja az ehhez hozzájárult ügyfelet termékeiről, szolgáltatásairól, aki ezt bármikor ingyenesen lemondhatja.

 

7. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

(1) A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.

(2) A Társaság Facebook oldalon feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

(3) A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.

(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

(6) A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

 

8. Jogorvoslat

Az adatkezelésben érintett ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését info@geoflex.hu email címen és 2234 Maglód Ady E. u. 25. címen postai úton.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.) lehet élni.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

A honlapon közzétett minden fénykép és szöveges leírás a Geoflex Hungary Kft. szellemi tulajdonát képezi, a Geoflex Hungary Kft. nem járul hozzá, hogy annak bármely részét más egészben vagy részben felhasználja, lemásolja, sajátjaként feltüntesse vagy nyilvánosságra hozza. A honlap látogatója tudomásul veszi, hogy amennyiben közjegyzői ténytanúsítvány útján bizonyításra kerül, hogy a Geoflex Hungary Kft. honlap fényképével és/vagy szöveges leírással kapcsolatosan szerzői jogsértést valósított meg, akkor a Geoflex Hungary Kft. fényképenként 100.000,-Ft és egyezőséget mutató mondatonként 50.000,-Ft összegű kötbért jogosult tőle követelni, illetve jogosult a szerzői jogi jogsértés megállapításával és jogkövetkezményeivel kapcsolatos bírósági eljárást kezdeményezni.

 
 
 

Maglód, 2018. május 25.

 

                                               Geoflex Hungary Kft.